استقبال کشورهای خارجی برای حضور در چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: با استفاده از پتانسیل خدادادی و موقعیت ژئوپولوتیک چابهار، این بندر می‌تواند به پایگاهی برای تبادلات ترانزیتی در کریدور تجاری شمال به جنوب تبدیل شده و نقطه اتصالی برای تجارت آسیای میانه و مرکزی باشد. دسترسی چابهار به آب‌های آزاد در کنار ثبات اقتصادی منطقه آزاد، زیرساخت‌هایی است که توسعه ترانزیتی کریدور شمال ـ جنوب از مسیر چابهار را هموار می‌کند.

 امیر مقدم گفت: در طول یک سال گذشته روسیه با ۲.۷میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران بوده که در دو طرح نفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

مقدم افزود: با توجه به عزم جدی ایران و روسیه برای توسعه کریدور شمال ـ جنوب، سال پیش‌رو می‌تواند سال جهش اقتصادی و رونق برای این کریدور باشد. برای توسعه ارتباطات ایران و روسیه محورهای مختلفی وجود دارد که بهترین آن در شرایط فعلی می‌تواند فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب باشد.

وی تصریح کرد: روسیه به دنبال ایجاد کریدوری برای اتصال به بازارهای مهمی همچون هند و شرق آسیا از چابهار است همچنین تلاش روسیه برای اتصال بندر آستاراخان به چابهار از طریق انزلی برای کوتاه کردن مسیر متعارف کانال سوئز است.

جنوب و شرق آسیا در اندیشه چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: علاوه بر هند و روسیه و کشورهای آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز برای ورود به بازار کشورهای آسیای میانه به دنبال حضور در چابهار و استفاده از مزیت‌های کریدور جنوب به شمال هستند و همچنین برای ترکیه که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری عظیمی در کشورهای آفریقایی داشته، حضور در منطقه و دسترسی مناسب به این بازارها ضرورت داشته و به همین دلیل توجه ترکیه به چابهار جلب شده است.

مقدم افزود: در نهایت کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای ورود به بازار روسیه و شرق اروپا، حساب ویژه‌ای روی مسیر ترانزیتی چابهار باز کرده‌اند. تجار و تولیدکنندگان اروپایی نیز برای حضور در قلب بازار بزرگ آسیای شرقی و حتی جنوب آسیا، نیاز به یک هاب تولید، توزیعی و ترانزیتی دارند که چابهار می‌تواند این نقش را برای آن‌ها بازی کند.

چین به چابهار می آید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: شـریک تجاری دیگر ایـران در توسعه بنـدر چابهـار، چیـن اسـت. چیـن کـــه تمرکـز خود را بـــر توسعه بنـدر گوادر پاکستان گذاشته، نیم نگاهی هم به چابهار و حضور ایران در چارچوب ابتـکار یک کمربنـد ‌ـ یـک جاده دارد. پهلوگیری کشـتی اقیانوس پیمـا که به عنـوان نخسـتین خـط در بندرعباس تخلیه می شـد در کنار خط کشتیرانی مستقیم از مبدأ چیـن بـه چابهار و همچنین قرابت دیپلماتیـک و اقتصـادی دو کشـور، احتمال سرمایه گذاری بیشـتر چیـن در ایـن بندر را تقویت کرده اســت.

طبــق گزارش‌هـای منتشر شـده، قـرار است چیـن برای توسعه بنادر مکران وارد ایران شـود و مذاکراتی هم در همین زمینه انجام شـده اســت.

مقدم تصریح کرد: با استقرار دولت سـیزدهم و تـلاش برای اجرای توافقنامه همکاری، سرمایه گذاری چین بیشـتر در پروژه های حمل و نقـــل، راه آهن و سـاخت اسـکله صـورت می گیرد.

اتصـــال بنـــدر چابهــار و جاســک بــه بنــدر گــوادر پاکســتان از طریــق خــط ریلــی شــرق بــه غــرب بــه عنــوان یکــی از مفـاد توافقنامـه ایـران و چیـن، بیانگـر تبدیـل چابهـار بـه ایسـتگاه ابتـکاری طـرح یـک کمربنـد ـ یــک جــاده اســت.

کارشناسان معتقدند چین برای کسب رتبه بزرگترین اقتصاد جهان در رقابت با آمریکا از طریق راه ابریشم تصاحب راهها را مدنظر دارد

کارشناسان معتقدند چین بــرای کسـب رتبه بزرگترین اقتصـاد جهان در رقابـت بــا آمریکا از طریق راه ابریشم، تصاحب راهها را مدنظر دارد.

قرار گرفتن چابهار در محل تلاقی کریدورهـای ترانزیتـی جهان، واقع شدن در مسـیر دسترسـی بـــه آبهـای آزاد بـــرای کشـورهای محصـــور در خشـکی |(افغانسـتان، ترکمنسـتان، ازبکسـتان،
تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقسـتان) و دارا بـودن عنوان چهارمیـن بندر مهم تجاری ایران از نظر مساحت و پسکرانه پـس از شهید رجایی، امام خمینی و امیرآباد از جمله ویژگیهایی است که نظر سرمایه گذاری سایر کشورها را بـــه خود جلب کرده اســـت.

از طرفی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای ورود به بازار روسیه و شرق اروپا، حساب ویژه‌ای روی مسیر ترانزیتی دریایی چابهار باز کرده‌اند و در صورت تحقق این مهم زمینه برای توسعه ای دریا محور فراهم می شود.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

لینک کوتاه خبر:

https://fznews.ir/?p=11039

fznews

fznews

منتظر دریافت گزارش های شما عزیزان جهت بررسی و انتشار در پایگاه خبری مناطق آزاد ایران هستیم

اخبار مرتبط:

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

رسپینا
هاستیران

تصویر روز:

پیشنهادی: